Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Visszavonta állításait az ombudsman

Visszavonta állításait az ombudsman

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa – további tájékozódást és helyszíni bejárást követően visszavonta a Menedékváros intézményeit terhelő előző megállapításait, intézményeink működését alkotmányos jogokkal összefüggésben megfelelőnek találta, munkánkat több tekintetben méltatta.  Az ezt részletező és indokló ombudsmani utójelentés teljes terjedelmében a mellékelt dokumentumban a lap alján letölthető és megtekinthető. Az utójelentés kivonatolt, rövidített formában pedig itt olvasható:

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Utójelentése

Az AJB-441/2010. számú ügyben

(Alapügy: AJB-2469/2010)

Előzmények

A Menedékváros Családok Átmeneti Otthona és a Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthonával kapcsolatban panaszbeadványra indult ombudsmani vizsgálat a 2010. évben. A vizsgálat során (…) felkértem a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát, hogy vizsgálja ki a beadványban foglaltakat, helyszíni vizsgálata során győződjön meg arról, hogy az ellátottak jogai sérelmet szenvednek-e. (…)

A (gyámhivataltól) beérkezett válasz alapján novemberben elkészült az AJB 2469/2010. számú ombudsmani jelentés, melyben a gyámhivatal megállapításaira támaszkodva több visszásságot állapítottam meg, és felkértem az intézményvezetőket és a fenntartót, hogy a gyámhivatal ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Jelentésemre reagálva az intézményeket fenntartó Menedék Alapítvány vezetője rendelkezésemre bocsátotta azokat a fényképmelléklettel rendelkező válaszleveleket, amelyeket 2010. augusztus 23-án és szeptember 28-án a gyámhivatali vizsgálatra válaszul küldött a hatóságnak. Ezen dokumentumokban szerepel, hogy a fenntartó a gyámhivatal mely kifogásait tartotta alaptalannak, illetve a felsorolt hiányosságok megszüntetésére milyen intézkedéseket tett már addig is. Ezeket a dokumentumokat, illetve adatokat a gyámhivatal elmulasztotta továbbítani részemre. Az Alapítvány válaszában sérelmezte, hogy a gyámhivatal nem tájékoztatta hivatalomat a végzés megállapításait követő változásokról, valamint a kifogásolt körülmények megváltoztatására tett intézkedésekről, melynek következtében az ombudsmani jelentés nem e tények teljes ismeretében készült el.

Ugyancsak kiderült, hogy a hatóság ellenőrzése során helyszíni jegyzőkönyv nem készült, így az intézményeknek nem állt módjukban akár már a helyszínen észrevételezni az általuk megalapozatlannak vélt megállapításokat. A dokumentumokból az sem volt megállapítható, hogy az intézményeket tájékoztatta-e a gyámhivatal arról, hogy ombudsmani vizsgálat folyik egy a biztoshoz intézett, a működésükkel összefüggő panasz alapján. (…)

Az utóvizsgálat megállapításai

(…) A tényállás és a valós állapotok tisztázása érdekében 2011. január 12-én munkatársaim helyszíni látogatást tettek a Hajléktalanok és Családok Átmeneti Otthonában, mely során valamennyi szakmai vezetővel találkoztak, továbbá a fenntartó Menedék Alapítvány elnökével tényfeltáró beszélgetést folytattak, illetve az intézmény helyiségeit bejárták, az ott tartózkodó lakókkal rövid beszélgetést folytattak. A helyszíni tájékoztatás és a látogatás tapasztalatait az alábbiakban összegzem:

Az otthonoknak helyet adó négyszintes panel épület Kiskunmajsa közigazgatási haárain belül, de külterületen fekszik. A külterületi elhelyezkedés miatt az intézmények több pályázati lehetőségtől elesnek, a fenntartó gyakorlatilag csupán saját forrásból és adományokból tudja megvalósítani a fejlesztést célzó beruházásokat. (…) A helyszínen családias, közösségi légkör volt tapasztalható. (…)

Az épületben és lakásokban egyaránt tisztaság volt, a falakon penészedés, vizesedés nyoma nem látszott. Az ágyakat még 2010 augusztusában kicserélték, így fertőtlenítésük egyszerűen megoldható. Mindkét intézmény lakásai barátságosak, tiszták, részben új bútorzattal berendezettek voltak. Ugyanez volt tapasztalható a közösségi helyiségekben és az un. népkonyhán is (…) a lakásokhoz, lakrészekhez tartozó melegítőkonyhákat 2008-ban újították fel, mikróhullámú sütővel és hűtőszekrénnyel felszereltek.

A mosási lehetőség ugyancsak a gyámhivatal által megállapítottakkal ellentétben ingyenesen biztosított az ellátottak számára, térítést csak a gondozásból már kikerült, önálló keresettel rendelkező, volt ellátottak fizetnek.

A gyámhivatal végzésében – ezáltal az ombudsmani jelentésben is – a kifogásolt utógondozás hiányával összefüggésben ki kell emelni, hogy az intézményi működés egyik legfontosabb és kiemelt feladata az utógondozás, mely a Menedék Alapítvány által fenntartott otthonok tevékenységének egymásra épülésével rehabilitációs mechanizmusként működik, mely modellértékű a szociális ellátások repertoárjában. Az intézményből kigondozott, már saját keresettel rendelkező személyeknek lehetőségük van arra, hogy az otthonnal szomszédos lépcsőházban (vö. panel épület) lakhassanak, kedvező bérleti díj ellenében. Így a szakemberek segítségével, közvetlen közelükben kezdhetik meg önálló életüket. (…)

Összegzés

(…) aggályos, hogy a konkrét, helyszíni vizsgálatra felkért hatóság nem tájékoztatta hivatalomat az érintettek időközbeni reakciójáról, a bekövetkezett változásokról, melyek alkotmányos feladataim ellátása szempontjából releváns adatokat és körülményeket jelentettek volna. Álláspontom szerint az Obtv. 18 § (2)-(3) bekezdései alapján történő ombudsmani vizsgálat során a vizsgálat lefolytatására felkért szerv mintegy az országgyűlési biztos „meghosszabbított karjaként” jár el, így vizsgálatának eredményét és az arra érkezett választ – különösen, ha az a vizsgálat szempontjából érdemi többlet információkat tartalmaz – a jóhiszeműség és tisztességes eljárás követelményének megfelelően továbbítania kell az ombudsmannak. Ugyancsak aggályos, hogy – a fenntartó tájékoztatása szerint – a gyámhivatali vizsgálat során nem készült helyszíni jegyzőkönyv.

Megállapítható, hogy mind a fenntartó, mind az intézmények vezetői, dolgozói elkötelezetten tevékenykednek az intézmény megfelelő működtetése érdekében. Tény azonban, hogy az intézményi normatíva 2008 óta folyamatosan csökken. A csökkenő pénzügyi keret és a fejlesztési pályázati lehetőségek hiánya ellenére, illetve a korábban panaszolt, azonban kijavított tárgyi fejlesztésekre tekintettel, az alapítványi keretek között működő Intézmény méltó körülményeket biztosít az átmenetileg rászoruló emberek számára.

Mindebből következően megállapítom, hogy az AJB-2469/2010. számú jelentésemben kifogásolt körülmények, valamint az abból levezetett alapjogi visszásságok a panaszbeadvány hivatalomba történő érkezése, illetve az azt követő időszakban a gyámhivatal által több esetben pontatlanul rögzített megállapításokon alapultak. Ezzel szemben – 2010 augusztusa után dokumentáltan is – a fennálló tárgyi és személyi körülmények alapján sem a Hajléktalanok Átmeneti Otthona, sem a Családok Átmeneti Otthona tekintetében nem áll fönn alkotmányos alapjogokkal összefüggő visszásság.

Budapest, 2011. január 21.

Prof. Dr. Szabó Máté

Megszakítás