Menedék alapítvány

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején. (Náhum 1,7)

Kiadványok

Kiadványok

A Menedék Alaptvány kiadványai megrendelhetőek a Központi Iroda telefonszámán: (1) 789-0048, vagy az iroda@menedekalapitvany.hu e-mail címen.

Aktuális kiadványkatalógusunk a lap alján található pdf mellékletként letölthető.


Zsidóság és keresztyénség a Bibliában, a történelemben, a jelenben és a jövőben – Kovács Géza

Zsidóság és keresztyénség. Két nép, két vallás, amelyeknek egy az Istene, a Megváltója, a Bibliája, ugyanazok a prófétái és a hitbeli reménysége. A keresztyén hit elterjedt a Föld minden népe között, a zsidóság szétszóratott, és jelen van a Föld valamennyi országában. Létszámban a keresztyénség mintegy százszorosa a zsidók létszámának, és minden nemzet, faj és nép vallása lett. A zsidó vallás megmaradt egy nép vallásának, de tekintélyben, jelentőségben egyenlő partnernek számítanak, mert mindkettő Isten választott népe. Legyünk készek arra, hogy a Mindenható, Örökkévaló, Szent Istennek, a mi Atyánknak ölelő karjában testvéri közösségre találjunk! Legyünk részesei együtt a jövőre vonatkozó prófétai ígéretek teljesülésének! Erről szól, és ezt munkálja ez a könyv!

Mi van… és mi vár rád a halál után? – Kovács Géza

E könyv röviden bemutatja, hogy miként vélekedtek a halálról az emberek az ősi időkben, mit tanítanak a jelenlegi vallások és a keresztyén felekezetek, valamint a vallásokhoz nem tartozó mai emberek arról, hogy mi következik a halál után. „A halál utáni létről szóló mondanivalóm lényege a Bibliára épül. A Szentírás világosan elénk tárja a halál eredetét és az Istenből való élet győzelmét a halál fölött. Eszerint Jézus Krisztus, az Isten Fia – aki által teremtetett minden -, velünk (emberekkel) azonosulva, önként vállalt váltsághalála után romolhatatlan testben feltámadt, és ezzel biztosította azt, hogy minden ember feltámad!Ez nem függ a hitünktől vagy a véleményünktől: ez Isten döntése és akarata!”

Üzenet a gyülekezeteknek – Kovács Géza

E könyv, a hét mennyei levél üzenetével és néhány mai, helyi gyülekezetekben gyakran előforduló problémákra vonatkozó látással segíteni szeretne. Segíteni abban, hogy mindig helyesen lássuk meg a felmerülő problémák gyökerét és a Szentlélek segítségével a szeretet és a kegyelem légkörében találjuk meg a gyógyulás útját. Isten azt akarja és a Lélek által azt munkálja, hogy a helyi gyülekezetekben teljességre jusson a Krisztus szeretetének uralma és megvalósuljon a Benne való egység. Hiszen erről ismeri meg a körülöttünk élő világ, hogy mi Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. (Jn 13,35, 17,21)

Isten és a történelem – Kovács Géza

„A történelem a mindenható, szent Isten ruhája, olyan ruha, amelyet Ő maga tervezett meg és Ő maga készített és készíti el folyamatosan. Az emberiség többsége élő Isten-hit nélkül, vagy hitben látó szemek nélkül csak a ruhát (a történelmi eseményeket) látja. Pedig nyilvánvaló, hogy a ruhánál sokkal fontosabb az, aki megtervezte és elkészítette, illetve folyamatosan készíti és hordozza ezt a ruhát…” Ára: 2.200 Ft

Senki kölyke – John Robinson & Brenda Sloggett

Lebilincselő történet egy sokat szenvedett árva fiúról, aki megtalálta küldetését… John Robinson élete a lehető legrosszabbul indult. Négy hónapos korában gondozásba vették, és gyermekkora nagy részét nevelőcsaládoknál töltötte, mostoha körülmények között. Tizennégy évesen gyújtogatás miatt javítóintézetbe került. Kicsúszott a talaj a lába alól, elindult a bűnözés felé, a fiatalkorúak börtönéből az utcára, bandákba, hajléktalanszállókra jutott. Az egykor agyontetovált, összetört, haragos fiatalember ma autóbuszos klubot vezet, ahol a csellengő fiatalok megértésre és jó szóra találnak.

Életutam – Kovács Géza

Életrajzi könyvében Kovács Géza nyíltan szembenéz a múlttal. Nemcsak a jóra, a szépre emlékezik, hanem a rosszra és a gonoszra is. Saját tévedéseit, bűneit sem hallgatja el. Hűen legkedvesebb teológiai tantárgyához a „Kegyelemtan”-hoz, melyet oly szívesen oktatott az utolsó évtizedekben, Isten kegyelmében látja a megoldást saját maga. És az emberiség problémáira is. Ezért egy boldog életrajzot olvashatunk. A boldogságot nem a maga érdemének tulajdonítja, hanem Isten kegyelmének, mely mindenki számára elérhető…

Istent keresők bibliaórája – Kovács Géza

„Segíteni szeretnék azoknak, akik keresik Istent, szeretnék megismerni Őt és az üdvösség útját, amelyet Isten az Ő Fiában, Jézus Krisztusban készített el számunkra. Kézikönyvként, vagy vezérfonalként is ajánlom ezt a kis könyvet azoknak, akik arra kaptak elhívást Istentől, hogy másokat – az üdvösségre szomjazó embereket – Krisztushoz vezessenek. Én évtizedeken át bibliaórai anyagként használtam.”

Kegyelemből, hit által – Kovács Géza

Minden szép és jó Isten kegyelmének az ajándéka. A legnagyobb jó, Jézus Krisztus által bűneink bocsánata, a felülről való életünk, a reménységben már megnyert örök élet, mind Isten kegyelmének ajándéka, melyet ingyen – cselekedetek nélkül – hit által nyertünk, illetve nyerhetünk meg…

János apostol látomásai – Kovács Géza

„Nagy bátorságot igényel a Jelenések könyvéről könyvet írni. Mégis, az utolsó idők dübörgő jelei arra késztetnek, hogy mint a látnok János Jézus Krisztus lábai elé esve halljam meg szavát: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme élek, örökkön örökké… Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, amik történni fognak”… A Jelenések könyve a Mennybe emel minket, hiszen jórészt a Mennyben történő látomásokról és eseményekről számol be.

A mélységből kiáltok – Kovács Géza

„Egy olyan országban élünk, ahol a szociológiai felmérések szerint az emberek nagy része nem tudja, hogy mi az élete értelme. Ahol a megkérdezettek 62%-a alig tud eligazodni az élet dolgaiban, 57%-a úgy érzi, saját sorsát csak kevéssé tudja befolyásolni, 61% panaszkodott gyakori kimerültségre, letörtségre. 1995-ben a felnőtt népesség 7,1%-a súlyos, 6,4%-a közepes, 17,2 százaléka enyhe depressziós tüneteket mutatott.” A könyvben megtaláljuk a vigasztalást, szabadulást és megoldást a 130. zsoltár alapján.

Lelkipásztor, lelkimunkások az újszövetségi gyülekezetben – Kovács Géza

A szent és nagy titok: megismerni azt a hitet, amelyről Jézus így nyilatkozott: „aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek” (Jn 7:38). János, az Evangélium írója részben megfejti a titkot, amikor így folytatja: „ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni”. (Jn 7:39) Azért mondom, hogy csak részben fejtette meg János a titkot, mert a Szentlélek már eljött, jelen van, sőt bennünk lakik, be akar tölteni, győzelmes eszközzé, élő víz forrásává akar és tud tenni minket!

A gyülekezetnövekedés titka és útja – Kovács Géza

Az apostoli kor gyülekezeteiben természetesnek tartották, hogy egy gyülekezetben – lelki ajándékaik szerint – több vént, episzkopuszt (felvigyázót), diakónust (vagyis a maguk területén pásztori szolgálatot végző személyt) rendeltek ki a szolgálatra. Élő és növekvő gyülekezetben – a létszámtól függően – ma is sokféle szolgálattevőre van szükség, akik – ugyanúgy, mint a lelkipásztor – Istentől való elhívás és a gyülekezet megbízása alapján építik Isten országát, a maguk lelki ajándékai szerint és a számukra megjelölt területen… Ára: 400 Ft

Karizmák a Biblia világosságában – Kovács Géza

„A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg.” (1Thessz 5:19-21) A fenti Ige parancsának engedve vette vizsgálat alá a karizmákat Kovács Géza lelkipásztor, a Baptista Teológiai Akadémia tanára… Ára: 600 Ft Ára: 550 Ft

Katalógus 2020

Megszakítás